Leegstandsloket. Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home
  2. Service

Algemene voorwaarden melders

Stichting Leegstandregister

Definities

Melders: eigenaren van panden die door middel van www.leegstandsloket.nl  hun leegstand melden.

Abonnee: gemeenten die een abonnement hebben op www.leegstandsloket.nl  en de meldingen van leegstand met het systeem van Leegstandsloket eenvoudig kunnen raadplegen.

Abonnement: een overeenkomst waarbij Leegstandsloket zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, de Abonnee, tot wederopzegging door de Abonnee, informatie te leveren via het internet.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de Stichting Leegstandsregister, alsmede van dochtervennootschappen daarvan en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden met “Leegstandsloket ”.

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met Leegstandsloket .

Door met Leegstandsloket een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Leegstandsloket gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Alle onder- en bovenstaande bepalingen hebben betrekking op de software en de daarmee gepaard gaande diensten die door Leegstandsloket op verschillende internetdomeinen worden aangeboden aan pandeigenaren om op eenvoudige wijzen leegstand te melden en registreren. Deze bepalingen definiëren de voorwaarden waaronder de aangeboden diensten worden gebruikt.

Met de aanmelding bij www.leegstandsloket.nl verklaart de gebruiker dat hij onderliggende voorwaarden heeft gelezen en begrepen en verklaart hij eveneens dat hij met de geldigheid ervan akkoord gaat. Gebruikers die niet akkoord gaan met deze voorwaarden wordt de aanmelding op de internetdomeinen van Leegstandsloket en het daarmee gepaard gaande gebruik ontzegd.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op alle nieuwe versies, updates en overige nieuwe aanpassingen van Leegstandsloket .

 

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Alle door Leegstandsloket gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van Leegstandsloket of door feitelijke uitvoering door Leegstandsloket komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Leegstandsloket slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Leegstandsloket zijn bevestigd c.q. feitelijk door Leegstandsloket zijn uitgevoerd.

Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Leegstandsloket derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens Leegstandsloket in verzuim raakt.

Alle opgaven en/of vermeldingen door Leegstandsloket met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocédé, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Leegstandsloket uitdrukkelijk voorbehouden.

 

Beschikbaarheid

Leegstandsloket is een op internet gebaseerde manier voor het melden en registeren van leegstand. Leegstandsloket vergemakkelijkt voor eigenaren om hun leegstand te melden en gemeentes kunnen deze meldingen in datzelfde systeem eenvoudig registreren. De huurbemiddeling zelf hoort echter niet bij de diensten van Leegstandsloket .

Bij volledige registratie wordt de gebruiker het niet-verhandelbare en niet-exclusieve recht toegekend om gebruik te maken van het leegstand registratie systeem via de internetportalen van Leegstandsloket zelf en uitsluitend voor eigen doeleinden in overeenstemming met onderliggende voorwaarden te gebruiken. Voor iedere andere vorm van exploitatie van de internet portalen van Leegstandsloket is vooraf de afzonderlijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vereist van Leegstandsloket .

Leegstandsloket behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de webpagina met of zonder kennisgeving aan de gebruiker tijdelijk of permanent te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Leegstandsloket noch door hem noch door derden aansprakelijk kan worden gesteld voor veranderingen, onderbrekingen of het beëindigen van enkele of alle services.

Leegstandsloket zal zich ervoor inspannen om de softwarefeatures 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen en een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de servers te garanderen. Er wordt echter uitdrukkelijk op gewezen dat Leegstandsloket een volledige beschikbaarheid niet kan garanderen.

 

Overeenkomst

De gebruiker verklaart tegenover Leegstandsloket dat zijn leeftijd 18 jaar of ouder is.

Leegstandsloket is gerechtigd de personalia van de gebruiker aan de hand van geschikte officiële documenten te controleren. De gebruiker gaat ermee akkoord dat hij op verzoek kopieën van officiële documenten – in het bijzonder van het paspoort – zal overleggen.

De overeenkomst wordt aangegaan zodra de gebruiker zich bij Leegstandsloket succesvol heeft geregistreerd. Met de registratie gaat de gebruiker tegelijkertijd akkoord met de onderliggende algemene voorwaarden.

 

Ontbinding

Leegstandsloket kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Leegstandsloket hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

d) Leegstandsloket de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Leegstandsloket bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Leegstandsloket uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij Leegstandsloket en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van Leegstandsloket mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Leegstandsloket worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

 

Persoonsgegevens

Leegstandsloket legt gegevens vast van personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met Leegstandsloket . Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Leegstandsloket , haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Het e-mailadres van deze personen wordt alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Leegstandsloket en haar groepsmaatschappijen, tenzij een persoon toestemming geeft voor verder gebruik. Als de persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kun dit schriftelijk worden doorgeven aan: info@leegstandsloket.nl

De wijze waarop Leegstandsloket omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van Abonnees en Melders is opgenomen in de privacyverklaring.

 

Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van Leegstandsloket als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Leegstandsloket zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Leegstandsloket naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

Indien Leegstandsloket bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Aansprakelijkheid

Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Leegstandsloket en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Leegstandsloket en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar eigen professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Leegstandsloket zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en overeenkomstig een in onderling overleg te bepalen uitvoeringsschema.

Leegstandsloket aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van een overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het ernstig en toerekenbaar niet in acht nemen door Leegstandsloket van zorgvuldigheid en vakmanschap waarop bij het registeren van de meldingsplicht mag worden vertrouwd.

Leegstandsloket zal slechts dan gehouden zijn schade aan Opdrachtgever te vergoeden indien Leegstandsloket onverwijld in kennis wordt gesteld van schade en de omvang daarvan waarvoor Melder Leegstandsloket aansprakelijk wenst te stellen.

Leegstandsloket is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, in de uitvoering van een overeenkomst,wanneer zij niet geheel en volledig de leiding en het toezicht had op de door haar uitgevoerde werkzaamheden.

Melder zal Leegstandsloket in de gelegenheid stellen schade waarvoor zij Leegstandsloket aansprakelijk stelt op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.

Deze aansprakelijkheid gaat nooit verder dan de direct geleden schade.

Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade dan wel vervolgschade is uitgesloten.

Personeel in dienst van Leegstandsloket is door Leegstandsloket verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid. Melder vrijwaart Leegstandsloket voor iedere aanspraak of vergoeding van schade, ook van derden, voor zover deze niet gedekt zijn door enige verzekering

 

Internet

Leegstandsloket kan haar inspanningsverbintenis ter zake van het abonnement uitsluitend nakomen indien de Abonnee en de Melder beschikken over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur.

Leegstandsloket levert www.leegstandsloket.nl in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het gebruik door de Abonnee en de Melder, mitsdien “met alle gebreken” en “indien beschikbaar”. Het risico ter zake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij Melder.

Leegstandsloket verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendommen van derde, onafgebroken of foutloze toegang tot Leegstandsloket , noch enige andere garanties, die niet expliciet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Leegstandsloket zal de website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de Abonnee en de Melder door programmering van derden, die buiten de wil en de wetenschap van Leegstandsloket via het internet verspreid zijn. De Abonnee en de Melder zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn hard- en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.

De Melder dient zich te onthouden van elk gebruik van Leegstandsloket , dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van Leegstandsloket , leveranciers, service providers of andere gebruikers van www.leegstandsloket.nl . In het bijzonder zal de Melder www.leegstandsloket.nl niet gebruiken op een manier die www.leegstandsloket.nl of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen of die de gebruikerervaring van elke willekeurige gebruiker van www.leegstandsloket.nl op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.

Leegstandsloket behoudt zich het recht voor om haar digitale diensten op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, onderhouden, bepaalde functies of functionaliteiten, rubrieken, diensten en/of leveranciers toe te voegen, wezenlijk te veranderen, te vervangen of te laten vervallen.

 

Kosten

Voor Melders is een profiel aanmaken of wijzigen kostenloos.

 

Plichten van de gebruiker

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn profiel.

Voorts is het de gebruiker niet toegestaan om in het profiel voor zichzelf of derden commerciële reclame te maken. Dit is in het bijzondere maar niet uitsluitend van toepassing voor reclame voor andere aanbiedingen op internet en de reclame voor betaalde servicenummers.

Het is niet toegestaan een profiel aan te maken om de e-mailadressen van de daarmee te verwachten reacties voor commerciële doeleinden te gebruiken.

De gebruiker heeft geen rechten op het publiceren van zijn inhoud.

Voor de communicatie binnen Leegstandsloket tussen de gebruikers onderling is uitsluitend de desbetreffende gebruiker verantwoordelijk. Leegstandsloket is niet aansprakelijk voor de uitlatingen en handelingen van de gebruiker.

Iedere gebruiker is verplicht om alle e-mails en andere berichten of andere gegevens van gebruikers waarover hij de beschikking krijgt door Leegstandsloket ter beschikking gestelde internetportalen, vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van de auteur aan derden beschikbaar te stellen. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, adres- en e-mailgegevens en/of URL’s van andere gebruikers. Tevens is het doorspelen van gegevens van niet-gebruikers, welke gegevens dan ook, eveneens verboden.

Het is niet toegestaan om in antwoorden seksuele, pornografische, aanstootgevende, politiek radicale of andere onwettige inhoud te plaatsen. Verder is het niet toegestaan om anderen te bedreigen, lastig te vallen of de rechten van anderen (inclusief de persoonlijkheidsrechten) te schenden en geld of beloning in natura te beloven of te vragen. Eveneens is het niet toegestaan om voor derden een profiel aan te maken.

Het is niet toegestaan om in antwoorden voor zichzelf of derden commerciële reclame te maken. Dit is in het bijzondere maar niet uitsluitend van toepassing voor reclame voor andere aanbiedingen op internet en de reclame voor betaalde servicenummers.

Leegstandsloket controleert profielen volgens de beschikbare mogelijkheden op de naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Desondanks neemt Leegstandsloket in geen enkel geval medeverantwoordelijkheid voor de inhoud van profielen op zich.

Het gebruik of de verwerking van de webpagina’s van Leegstandsloket voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bedoeld is niet toegestaan. In het bijzonder is het verboden om gegevens uit de databaseen te verzamelen en op te slaan, of deze gegevens in het geheel of gedeeltelijk op het internet te gebruiken om de adressen te commercialiseren of deze als basis of aanvulling te verwerken in Melder-, adres- of andere overzichtslijsten, of om databaseen op internet met dit doel of met een ander commercieel doel te doorzoeken.

Het is verboden om in verband met het gebruik van de webpagina’s en databaseen van Leegstandsloket speciale mechanismen, software of scripts te gebruiken, net als het verboden is om de webpagina’s en databaseen van Leegstandsloket te blokkeren, te overschrijven, te modificeren of te kopiëren, in het bijzonder het kopiëren door „robot/crawler”-technologieën van zoekmachines. Het gebruik van interfaces of software, die Leegstandsloket in het kader van de dienstverlening op de eigen webpagina’s heeft geplaatst, is wel toegestaan.

De gebruiker wordt verder geacht af te zien van alle handelingen waarmee de functionaliteit van de infrastructuur van Leegstandsloket zou kunnen worden belemmerd of overmatig zou kunnen worden belast.

 

Overige bepalingen

Leegstandsloket is gerechtigd om de Melder zonder inachtneming van termijnen en zonder opgave van redenen uit te sluiten van het verdere gebruik van enkele of alle diensten van de internetportalen van Leegstandsloket , of om afzonderlijke profielen te weigeren.

 

Indien een persoon die van het gebruik is uitgesloten, bijvoorbeeld onder een andere identiteit toch gebruik maakt van het internetaanbod van Leegstandsloket , of op deze manier probeert om een licentieovereenkomst met Leegstandsloket te omzeilen, behoudt Leegstandsloket zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.

 

Leegstandsloket is gerechtigd maar niet verplicht om de inhoud van iedere tekst evenals iedere geplaatste afbeelding te controleren op basis van de richtlijnen in de onderliggende voorwaarden en indien vereist, deze aan te passen of te wissen.

 

Leegstandsloket behoudt zich bovendien het recht voor, om bij schending van deze algemene voorwaarden of andere wettelijke overtredingen schadevergoeding te eisen.

 

Diversen

Leegstandsloket is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Leegstandsloket

Leegstandsloket is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Leegstandsloket zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan Leegstandsloket door te geven.

Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Leegstandsloket zo goed mogelijk beschermt.

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan wordt de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden hierdoor niet aangetast. De ongeldige of onvolledige bepaling wordt door Leegstandsloket en de gebruiker door een bepaling vervangen, die zo nauw mogelijk aansluit bij de strijdige bepaling. Hetzelfde is van toepassing op mankementen in de overeenkomst.

 

 

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten in de zin van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Ingeval van geschillen tussen Opdrachtgever en Leegstandsloket , voortvloeiende uit overeenkomsten, spreken beide partijen uitdrukkelijk de intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder tussenkomst van de rechtbank, in de minne te schikken.

Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in de minne op te lossen zijn, dan zal deze worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.

Op alle met Leegstandsloket gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.